Jdi na obsah Jdi na menu

Mystérium ženského srdce

20. 12. 2009

ObrazekTento článek je jak pro ženy, dívky, tak pro muže, chlapce, neboť je o ženském srdci. Pro muže je ženské srdce lákavé právě pro jeho mystérium a ženě naopak toto mystérium dává životní sílu a i moc nad mužem. Ználi, žena cenu, hodnotu svého mystéria, tajemství, tak objeví i svojí ženskost, která je dnes představovaná pouze v podobně sexuálně pudových znaků ženy, které jsou reklamou zneužívány k manipulaci s očima mužů. Mým cílem, není odhalit ženu z jejího závoje a učinit ji nahou, ale právě "snít" o tom, co je zahaleno jejím závojem mystéria a ukazovat na důležitost tohoto snění, tajemství a mystéria ženského srdce, které je pro muže tak přitažlivé a pro ženy tak důležité pro její ženskost. Pojďme se vydat na cestu mystiky krásy.

Trójská Helena krále Šalamouna

Moudrost praví tajemnému ženskému srdci. "Když hledím na tebe, když chci nad tebou rozvažovat, tak já moudrost jsem slepá a ptám se: Co vlastně chceš? Já moudrost jsem zmatená, nevyznám se v tobě a musím pátrat v tobě. Já moudrost jsem tebou posedlá, neboť chci vstoupit do tajemné zahrady tvého srdce a jíst  z plodů v ní. Ale také jsem rozhořčená, neboť tvá tajemná zahrada je tak nedostupná a musím čekat, dokud mi neotevřeš její brány. Pokud mě nepozveš dále, já moudrost, mohu jen poskakovat za zdmi tvé zahrady a snažit se uvidět ovocné stromoví lákavých plodů."  A tajemené ženské srdce říká moudrosti. " A mohu ti důvěřovat? Nezraníš mě? Jíst z plodů zahrady smíš, ale ze stromu tajemství jíst nesmíš. Ten je zakázaný. Kdyby jsi z něho pojedla, v tom bych  já mystérium, zemřelo a zahrada by uschla."

Král Šalamoun byl nejmoudřejším z lidí, ale přesto se zpronevěřil vůči Bohu, neboť přijal ženy, které uctívali jiné Bohy a on vstupoval do jejich zahrad tajemství a odvrátil se od Jahveho, jediného Boha. Šalamounovo moudré srdce bylo vždy naprosto slepé a bezradné, když se setkalo s ženským tajemným srdcem. Jeho moudrost, vždy toužila odhalit, sejmout závoj tohoto ženského tajemství.  Ale tyto ženy si byli vědomé síly a moci svého závoje nad Šalamounovou moudrostí a tak slovy Bible, když byl Šalamoun starý, odvrátily mu jeho ženy srdce k jiným bohům a jeho srdce už nepatřilo plně Jahvovi, jeho Bohu, jako srdce jeho Otce Davida.... Právě tehdy Šalamoun postavil svatyni ohyzdě Moabu Kemošovi, na hoře na východ od Jeruzaléma, a ohyzdě Amonitů Milkomovi. Tak to udělal pro všechny své cizí ženy, které přinášely svým bohům kadidlo a oběti. Síla tajemného ženského srdce dokázala v tomto případě udělat z Šalamouna blázna. Ale schovává se pod rouškou tajemství jen zlo? Je snad ženské srdce jen srdce "čarodejnice", které muže očaruje, zneužije a zraní? K čemu je dobrá moc ženy nad mužem? Žena nemusí být jen Trójskou Helenou, ale může být jako Ester.

Ester v branách krále

Tajemství řekne moudrosti: "Do mé zahrady smíš vstoupit, ale jen se zavřenýma očima. Musíš se mi odevzdat, učinit se slepou, aby jsi mohla objevovat, neboť já ti dám ochutnat ze stromů mé zahrady." Moudrost souhlasí a zavře oči. Tajemství vezme moudrost za ruku a popojde s ním o krok a říká: "Cítíš tu vůni zahrady? Stromy, tráva, květiny. Slyšíš zvuk bublajícího potůčku, co jim protéká a napají rostliny? A vidíš ty krásné plody, třešně a jahody?" Moudrost se zasměje a povídá:" A jak bych je mohla vidět, když mám zavřené oči?" Tajemství ženského srdce se ptá:" A co vidíš?" Moudrost se nenechá oklamat  říká: " Jelikož mi půjčuješ své oči k vidění, tak vidím strom s třešněmi, před kterým stojíme". A tajemství řekne: " A teď otevři oči. Moudrost otevře oči a překvapeně a trochu rozloběně říká:" Ale vždyť jsme stále před bránou tvé zahrady!" A tajemství říká: " A přece nyní ji znáš lépe, než předtím nebo ne?" Moudrost je zmatená, zbavena své síly, neboť "vyšla na procházku" s tajemstvím.

Když Ester skončila třetího dne své modlitby za svůj národ, který byl odsouzen k vyhlazení, odložila své prosebnické šaty a oblékla se do vší své nádhery. A když se tak opět rozzářila krásou, vzývala Boha, který nade všemi bdí a všechny zachraňuje . Pak si s sebou vzala dvě služky. O jednu se jemně opírala. Druhá ji provázela a nadnášela jí šat. Byla na vrcholu své krásy, rděla se a její radostná tvář jako by rozkvetla láskou.  Ale její srdce úpělo strachy. Prošla všemi branami, za což ji hrozila smrt, neboť nikdo nesmí bez pozvání vstoupit a ocitla se před králem. Seděl na svém královském trůně, měl na sobě všechny ozdoby, v nichž se ukazoval při slavnostech, celý se třpytil zlatem a drahým kamením, šel z něho opravdu strach. Zvedl nachem politou skvoucí tvář a díval se krajně rozhněvaně. Královna Ester se zhroutila...

Ale Bůh pohnul královým srdcem a když se Ester probrala ptal se jí: "Řekni mi, co si přeješ, a i kdyby to byla polovina království, předem je tvá!" Ona odpověděla:" Ráčil by král, přijít dnes i s Amanem na hostinu, kterou jsem připravila?" Král přijal. Ester připravila Hostinu. Král s Amanem přišli, pojedli a král byl nedočkavý, chtěl odhalit tajemství Esteřina srdce a tak se zeptal:" Řekni mi, co si žádáš a je to předem tvé!". Ester ovšem znala moc tajemství ženského srdce, znala dobře co to znamená být ženou vůči muži a odpověděla: " Jestliže jsem skutečně v králových očích nalezla milost, chce-li laskavě vyslyšet mou žádost a vyplnit mé přání, ať zítra přijde král zase s Amanem na hostinu, kterou pro ně uspořádám." Král opět přijal. Chtěl skutečně vyplni Esteřino přání, nebo sejmout roušku tajemství, pod kterou bylo přikryto?

Když přišli Král s Amanem, odehrálo se to samé. Ester ještě nepověděla svoji žádost, ale pozvala je na další hostinu. A tak se udála třetí hostina, a král se potřetí zvídavě ptal své královny Ester: "Řekni mi, co si žádáš, královno Ester, je to předem tvé!". A tu královna pozvala krále do zahrady svého tajemného srdce a říká: " Jestli jsem, králi, skutečně nabyla milosti v tvých očích a je-li to tvá svrchovaná vůle, daruj mi život, to je má žádost, i život mého lidu, to je mé přání. Neboť můj lid i já jsme vydáni, aby nás vyhladili, vyvraždili a zničili. Král chtěl vědět další tajemství. Věděl, že to není vše a ptal se: "Kdo je to? Kdo je ten muž, který chtěl takto jednat?  A v tom královna Ester odhalila tajemství: "Ten pronásledovatel, ten nepřítel je Aman, to on je ten bídák!" Při pohledu na krále a královnu Aman ztuhl hrůzou. Rozzuřený král vstal, opustil hostinu a odebral se do zahrady paláce, zatímco Aman zůstal u královny Ester, aby ji úpěnlivě žádal o život, neboť až příliš dobře cítil, že král už rozhodl o jeho záhubě. Když žena zná sílu a moc svého tajemství, může tak prospět k dobru. Ester zachránila svůj lid tím, že neodhodila příliš rychle roušku ze svého tejmného ženského srdce, ale nechala svého krále zatoužit po dobývání jejího tajemství. Ester byla i moudrá, neboť v praví čas vyjevila pravdu králi o svém židovském původu a lidu. Viděli jsem dva druhy moci mystéria ženského srdce. Jednou, kdy sloužilo ke zkáze, druhý, kdy k dobru a slávě. Ale je to vše? Pokud bych skončil jen zde, článek by byl příjemně krátky, ale ženské tajemné srdce nelze jen opustit tak rychle. Možná, že jsme nyní složili maturitu z jeho znalosti, ale musíme získat ještě titul bc., pak magistra a až doktorát. Toto studium je na celý život, ale pojďme si povědět více. Nebo vás už tajemství omrzelo?

Zakázané ovoce tajemství

Tajemství řekne: " Pojď, vstoupíme tedy do zahrady. Zavři oči". "A zase budeme před bránou že?" Žertuje moudrost. "Otevři oči!" Říká tajemství ženského srdce. " Moudrost je otevře a hledí na krásný strom, s lákavým ovocem, které ale nezná. "Co je to za strom?", ptá se moudrost. "To je strom tajemství. Z něho nesmíš jíst. Kdyby jsi z něho pojedla, tak by strom uschnul a s ním celá zahrada a já bych zemřelo". Říká tajemství. Moudrost se ptá: " A proč tedy toužíš po tom být odhaleno a dobyto?" " Protože tak mohu vidět, že máš o mě zájem a chráníš mě." "Jak tě chráním?", ptá se překvapeně moudrost. "Když ti dávám najíst ovoce ze stromů ve své zahradě, když ti ukážu něco ze sebe, tak se mohu opět více schovat a více se učinit tajemnou." "Tím, že se schováš za to zjevené?"moudrost domýšlí. "Ano, teď jsem ti opět něco ukázalo a mohu se za to schovat dál." , říká laškovně tajemství. "A co je za tím co mi ukazuješ?", ptá se naivně moudrost. " Přece já",usmívá se na moudrost tajemství ženského srdce. "A proč některé zahrady, které jsem viděla jsou suché?" Ptá se moudrost. "Protože jim moudrost neřekla kdo jsou. Jen pokud moudrost jim řekne - ty si my ale tajemství, tak poznají, kdo jsou. Když moudrost se nesetká s tajemstvím, tak není moudrostí, ale pyšnou všvědoucností a když tajemství se nesetká s moudrostí, tak neexistuje, neboť není zjeveno a nemůže být o něm ani řeč." Moudrost se zeptá: " A je možné odhalit tajemství?"  Ano, ale pak zahyne. Proto smíš jíst z plodů celé zahrady, ale ze stromu tajemství jíst nesmíš." A tak mám dobývat tajemství?", ptá se moudrost. "Ano, to by nebylo moudré ho nedobývat ne? Tajemství šťouchne do moudrosti a ptá se: " Kdo jsem?" Moudrost se podívá na tajemství a říká:" Myslela jsem, že tě znám, ale čím více tě znám, tím větší jsi pro mě tajemství". A tajemství se jen uculí a políbí moudrost na tvář.

Král Šalamoun, nejmoudřejší z lidí napsal knihu Píseň písní, oslavu lidské lásky a lásky Krista k církvi, kde je tento verš:

Otevřela jsem svému milému, on se však otočil zády a zmizel!
Duši jsem nad jeho útěkem vypustila.
Hledala jsem ho, ale neopověděl!

Zapřísahám vás, jeruzalémské dcery, nalezneteli- mého milého, co mu povíte?
Že jsem chorá láskou.

Když mystérium ženského srdce je odhalené, zmizí, umře a milý se otočí zády a odejde, protože žena nad ním ztratila svoji moc a je nemocná láskou, protože touží, aby toto tajemství bylo opět odhaleno, aby se dověděla, kdo je. Bůh stvořil ženské tajemné srdce, aby ho muž mohl odhalit a ona se dovědět, jak vypadá její srdce. Vyprodá-li žena své tajemství, stane se uschlou zahradou. Zavře-li dveře na petlici, muž bude hladovět a také ztratí zájem. Jediná cesta je, že se tajemné srdce ženy bude ptát muže - kdo jsem? Jaké jsem můj milý? Co jsi vyzkoumal? Jaké ovoce ti chutnalo?

A tak se tě ptám milá ženo - znáš sílu svého tajemství - své ženskosti? Nebo už jsi uschlou zahradou?

P.S. V komentářích nám můžete zjevit více, ze svého tajmeství :)

autor: Miroslav Orel

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář